leverings-voorwaarden.

Wel zo goed geregeld.

Definities

Creative Boys Club: Creative Boys Club, gevestigd te Delft onder KvK nr. 86156721.

 • Klant: degene met wie Creative Boys Club een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Creative Boys Club en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Creative Boys Club.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Creative Boys Club zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Deze kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd wilt verstrekken of heeft verstrekt aan anderen, dient hij opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen door vermelding van de namen van deze anderen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Creative Boys Club zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Creative Boys Club slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 • Alle prijzen die Creative Boys Club hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die Creative Boys Club hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Creative Boys Club te allen tijde wijzigen. 
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Creative Boys Club vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Creative Boys Club, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door Creative Boys Club een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Creative Boys Club is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Creative Boys Club de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Creative Boys Club heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Creative Boys Club prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Creative Boys Club gerechtigd een rente van 4% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Creative Boys Club. 
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Creative Boys Club zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Creative Boys Club op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Creative Boys Club, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Creative Boys Club te betalen. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Creative Boys Club te verrekenen met een vordering op Creative Boys Club.  

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Creative Boys Club die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De klant geeft op verzoek van Creative Boys Club de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Creative Boys Club enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 • Creative Boys Club voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 • Creative Boys Club heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Creative Boys Club tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Creative Boys Club tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Creative Boys Club.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Creative Boys Club de betreffende bescheiden. 
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Creative Boys Club redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst 

 • De overeenkomst tussen Creative Boys Club en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Creative Boys Club schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 • De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van  2 maanden.
 • Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom 

 • Creative Boys Club behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, beeldrecht, etc.) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, foto’s, websites, video, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 • De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Boys Club (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Geheimhouding 

 • De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Creative Boys Club ontvangt geheim.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Creative Boys Club waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Creative Boys Club schade kan berokkenen.
 • De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 12 maanden na afloop daarvan.

Boetebeding

 • Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 • Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 • Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Creative Boys Club waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

   Vrijwaring 

   De klant vrijwaart Creative Boys Club tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Creative Boys Club geleverde producten en/of diensten.  

   Klachten

   • De klant dient een door Creative Boys Club geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
   • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Creative Boys Club daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
   • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Creative Boys Club in staat is hierop adequaat te reageren. 
   • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
   • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Creative Boys Club gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

   Ingebrekestelling

   • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Creative Boys Club.
   • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Creative Boys Club ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

   Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

   Als Creative Boys Club een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Creative Boys Club verschuldigd zijn.  

   Aansprakelijkheid Creative Boys Club

   • Creative Boys Club is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
   • Indien Creative Boys Club aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
   • Creative Boys Club is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
   • Indien Creative Boys Club aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

   Vervaltermijn 

   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Creative Boys Club vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
    
   Recht op ontbinding

   • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Creative Boys Club toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
   • Is de nakoming van de verplichtingen door Creative Boys Club niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Creative Boys Club in verzuim is. 
   • Creative Boys Club heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Creative Boys Club kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

   Overmacht

   • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Creative Boys Club in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Creative Boys Club kan worden toegerekend in een van de wil van Creative Boys Club onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Creative Boys Club kan worden verlangd. 
   • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
   • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Creative Boys Club 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Creative Boys Club er weer aan kan voldoen. 
   • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
   • Creative Boys Club is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

   Wijziging van de overeenkomst  

   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

   Wijziging algemene voorwaarden

   • Creative Boys Club is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
   • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
   • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Creative Boys Club zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken

   Overgang van rechten

   • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creative Boys Club. 
   • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

   Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

   • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
   • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Creative Boys Club bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   • Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

   Privacy bepalingen

   • Persoonsgegevens worden door opdrachtnemer slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van opdrachtnemer. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de klant.
   • Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Opdrachtnemer verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.


   Opgesteld op 01 juli 2020, te Delfgauw